Informacja o przetwarzaniu danych klientów sklepu internetowego POZ GAJA

Szanowny Kliencie,
od 25 maja 2018 roku we wszystkich państwach członkowskich UE stosujemy przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej jako RODO lub Ogólne rozporządzenie). W związku ze wskazanymi regulacjami, pozyskując Twoje dane chcielibyśmy Cię poinformować, że:
1. Podanie przez Ciebie danych osobowych o które prosimy w formularzu jest warunkiem skutecznego zawarcia umowy (dokonania zakupu wybranych produktów), a także wykonania i rozliczenia transakcji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
2. Administratorem przekazanych przez Ciebie danych będziemy my – Bożena i Marta Siekierskie jako wspólniczki ,,Poz-Gaja’’ s.c. z siedzibą w Poznaniu (61-492) przy ul. Droga Dębińska 29, NIP: 7822419898.
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych możesz kontaktować się z nami pisząc na adres e-mail:…………………………. lub dzwoniąc pod nr tel. …………………….
4. Podane przez Ciebie dane będą przez nas przetwarzane jedynie w celach:
a) realizacji Twojego zamówienia (zawarcie oraz realizacja postanowień umowy), w tym dostarczenia produktu pod wskazany w formularzu adres, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) rozliczenia i udokumentowania ww. transakcji zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
c) realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, w postaci ochrony przed ewentualnymi roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym związanymi z dokonanym przez Ciebie zakupem, a także wykonywania przez nas praw związanych z takimi roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia.
5. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
a) podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi z zakresu księgowości (biuro rachunkowe) w celu realizacji przez nas obowiązków z zakresu prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości,
b) podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT w celu wykonywania dla nas usługi pomocy technicznej.
6. Dane osobowe nie będą udostępniane w żaden sposób innym podmiotom niż wymienione w punkcie poprzedzającym, za wyjątkiem organów lub podmiotów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.
7. Przekazane dane będą przetwarzane przez nas przez okres przedawnienia roszczeń o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym (wynikających m. in. z obowiązków podatkowych) związanych z wykonaniem usługi.
8. Jednocześnie informujemy, że przysługują Ci następujące uprawnienia:
a) żądania w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,
b) do sprostowania przekazanych danych,
c) żądania przeniesienia tych danych do innego administratora,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) sprzeciwu wobec operacji przetwarzania tych danych,
oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.
Niezwłocznie zrealizujemy żądania, o których mowa powyżej, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ogólnego rozporządzenia nie przewidują możliwości realizacji określonego uprawnienia w odniesieniu do danych osobowych wskazanych w Twoim żądaniu. O fakcie niemożności zrealizowania zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego prawa powiadomimy Cię bez zbędnej zwłoki.

Dziękujemy, że zapoznałeś się z powyższą informacją

Koszyk (0)

Koszyk

Koszyk
Brak produktów w koszyku.
Suma częściowa
0,00
Kwota całkowita
0,00
Wróć do sklepu
0